“The true entrepreneur is a doer, not a dreamer”

Nolan Bushnell

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

 • บริการจัดทำบัญชี ยื่นภาษี นำส่งประกันสังคม
 • ให้บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อกรมสรรพากร
 • บริการขอคืนภาษี
 • ให้บริการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร

บริการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบบัญชีกรณีกิจการตกค้างการสอบบัญชี
 • ตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า
 • สอบทานงบการเงินระหว่างปีและวิเคราะห์งบการเงิน

บริการด้านกฎหมาย 

 • บริการที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือเลิกบริษัท

บริการอบรม สัมมนา

 • บริการการจัดอบรมสัมมนา ภายในองค์กร
 • การจัดอบรมให้ความรู้ใน มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *