ให้บริการในด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ดังนี้

 • วางแผนการจัดเก็บและจัดเตรียมเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
 • จัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เช่น ภงด.1,3,53 ภพ.30,36 ภดง.51 ภงด.50
 • จัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการประกันสังคม
 • จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • จัดทำงบการเงินตามเงื่อนไขที่ลูกค้าขอใช้บริการ เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน และให้บริการจัดทำงบการเงินประจำปีตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
 • ให้บริการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร
 • ให้บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อกรมสรรพากรหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ให้บริการวางแผนภาษี 
 • บริการขอคืนภาษี
 • บริการตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์
 • บริการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)