ทีมงานของเรา

  • ประสบการณ์ทำงานกับหนึ่งในบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ (BiG4)
  • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่
  • ประสบการณ์ผู้จัดการบัญชีบริษัทเอกชน(ระหว่างประเทศ)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  • ทีมงานทุกคนมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด